NEN 3140

Waarom NEN 3140?
Installaties en elektrotechnische arbeidsmiddelen vragen om regelmatige aandacht. NEN 3140 benadrukt uw verantwoordelijkheid daarvoor. Faktech draagt bij aan de veiligheid binnen uw bedrijf met het opstellen van een inspectieplan en het uitvoeren van periodieke inspecties.

Inleiding
Regelmatig wordt gevraagd waarom NEN-EN 50110/NEN 3140 ( kortweg NEN 3140) toegepast moet worden. Meestal wil men weten of de norm nu wel of niet verplicht is en waar dat staat. Op zich is deze vraag terecht omdat NEN 3140 nu eenmaal een verplichtend karakter heeft. Het is echter beter om de toepassing van de norm vanuit een andere invalshoek te benaderen. Wat is de toegevoegde waarde van NEN 3140 en wat kunnen de consequenties zijn van het niet (goed) toepassen hiervan?

Argumenten
Er zijn dus verschillende argumenten om NEN 3140 te implementeren in uw organisatie. In de eerste plaats is er de morele verplichting van de werkgever om werknemers te beschermen tegen de risico's van hun werk. Dan is er natuurlijk de aansprakelijkheid die de werkgever heeft in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet en alles wat daarmee samenhangt. Ook kan het zijn dat een verzekering (polisvoorwaarden) , een lokale overheid (vergunning) of een certificatieschema (bijvoorbeeld VCA) eisen op dit gebied stelt. Er is echter ook een argument vanuit bedrijfseconomisch oogpunt en daar is niets mis mee.

Continuïteit en rendement
Elke onderneming of instantie is gebaat bij continuïteit van de bedrijfsvoering omdat dit samenhangt met het rendement en zelfs het voortbestaan. Ongevallen of bijna ongevallen kunnen de continuïteit ernstig verstoren. De gevolgen van een ongeval beperken zich immers meestal niet tot de directe schade die enorm kunnen zijn. Bij een uitslaande brand komt het regelmatig voor dat de onderneming klanten kwijtraakt voordat de productiecapaciteit (vaak elders) weer is opgestart. Een goed veiligheidsbeleid voorkomt ongevallen en leidt dus tot continuïteit en daarmee tot rendement. Naast alle andere argumenten is het prima om op bedrijfseconomische gronden NEN 3140 toe te passen.

Bedrijfszekerheid
Overigens hoeft het niet altijd om ongevallen te gaan. Fouten in de installatie, veroorzaakt tijdens het ontwerp, de aanleg, het onderhoud of het gebruik, leiden nogal eens tot vervelende storingen. Door een juiste analyse van inspectieresultaten kunnen maatregelen genomen worden om deze fouten in de toekomst te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de procedures en werkvoorschriften te verbeteren of door leveranciers en medewerkers te instrueren. Een integrale aanpak van NEN 3140 brengt dus met zich mee dat de elektrische installatie niet alleen veiliger wordt, maar ook bedrijfszekerder.

Faktech kan u helpen, hoe om te gaan met de NEN3140.

Tevens kunnen wij de inspectie voor u uitvoeren.